הבנק הבינלאומי הראשון מאפשר לציבור רוכשי הדירות בארץ לבדוק האם פרטי החשבון והפרויקט שנמסרו להם ע"י מוכר (יזם/קבלן/בעל קרקע) לצורך ביצוע תשלומים בגין רכישת הדירה, תואמים את פרטי החשבון והפרוייקט הרשומים בבנק.

בדיקה זו תתאפשר באתר זה אך ורק לגבי פרוייקטים לבניה המלווים בליווי פיננסי סגור ע"י הבנק הבינלאומי, בנק מסד , בנק יובנק , אוצר החייל או בנק הבינלאומי - סניפי פאג''י.

ע"י מסירת מספר חשבון הבנק של הפרוייקט ופרטים מזהים נוספים, יוכל הרוכש לוודא שהחשבון הנ"ל מהווה חשבון של הפרויקט שבו נרכשה הדירה, ע"פ המידע הקיים בבנק.

פרטי הקבלן
 
בנק: מספר סניף:
מספר חשבון הליווי: מספר מזהה של הקבלן: